Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij het online sneakerplatform Sneakerplaats. De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaats vinden via het online sneakerplatform Sneakerplaats. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en de relatie van de consumenten onderling als u kijkt naar het nieuwe zogeheten Re-Sell traject. Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt.

 

Artikel 1 - Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Generation Y handelend onder de naam/namen: Sneakerplaats

Vestigingsadres:

Oude Binnenweg 38

7391 JE, Twello

Telefoonnummer:

Bereikbaarheid: dindsdag tot en met vrijdag van 13:00 – 17:00

E-mailadres: 

KvK-nummer:

BTW-identificatienummer:

 

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden

Sneakerplaats behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Sneakerplaats.

 

Artikel 4 - Assortiment

Alle producten die door Sneakerplaats worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Dit kan zijn door de persoon die deze producten op onze site aanbieden of dit kan zijn door onze aangesloten partners, hier staat Sneakerplaat volledig buiten. De aangegeven prijzen bij het Re-Sell traject zijn vastgesteld door de aanbieder, ook de verzendkosten gaan in overleg met de aanbieder, Sneakerplaats staat hier volledig buiten. De prijzen in ‘Nieuwe sneakers’ zijn inclusief BTW (19%) en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. Deze producten worden aangeboden door onze partners, Sneakerplaats staat hier volledig buiten. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. 

 

Artikel 5 – Beschikbaarheid

Sneakerplaats doet er alles aan om het assortiment in het ‘Re-Sell’ traject zo up-to-date mogelijk te houden. Hiermee proberen wij eventuele problemen of schade te verhelpen. Al de producten in ‘Nieuwe Sneakers’ worden aangeboden tot uitputting van de voorraad van onze partners. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren onze partners u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Sneakerplaats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

 

Artikel 6 - Transport

Indien u sneakers heeft gekocht via het ‘Re-Sell’ traject dient u zelf met de aanbieder hebben besproken over transport en eventuele schade. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Mocht u sneaker hebben besteld via ‘Nieuwe Sneakers’ sluit u een overeenkomst met onze partners. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor onze partners, tenzij anders aangegeven op hun webpagina. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door onze partners kunnen worden uitgesloten. 

 

Artikel 7 - Levering

Indien u sneakers heeft gekocht via het ‘Re-Sell’ traject dient u zelf met de aanbieder de levering te bespreken. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Mocht u sneakers hebben gekocht via het 'Nieuwe Sneakers', heeft u daarmee een overeenkomst gesloten met onze partner. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Bij onze partner bedraagt de leveringstermijn van een product maximaal 7 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door onze partner overschreden wordt, zullen zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met onze partner te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan onze partner te melden.

 

Artikel 8 - Retour

Indien u sneakers heeft gekocht via het ‘Re-Sell’ traject, dient u zelf met de aanbieder het retourneren te bespreken. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Mocht u sneakers hebben gekocht via het 'Nieuwe Sneakers', dan heeft u een overeenkomst gesloten met onze partner. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. onze partner behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van onze partner of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 

De consument heeft het recht van retour binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product niet retourneren. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de (onbeschadigde) originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper. Sneakerplaats staat hier volledig buiten.

 

Artikel 9 - Garantie

Sneakerplaats staat niet in voor uw garantie, maar zullen bij conflicten tussen aangesloten partners en u altijd proberen de kwestie op te lossen op een passende manier. Sneakers die zijn gekocht via het ‘Re-Sell’ traject worden aangeboden door personen buiten Sneakerplaats. Mocht u een overeenkomst sluiten met deze personen dan dient er door u zelf de garantie te zijn besproken. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Mocht u sneaker hebben gekocht via 'Nieuwe Sneakers', sluit u een overeenkomst met onze partners. Ook hier staat Sneakerplaats volledig buiten. Onze partners garanderen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Onze partner is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van onze partner. Onze partner is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien onze partner, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze partners zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden onze partner te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen onze partner mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan onze partner te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht onze partner zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument. Sneakerplaats staat volledig buiten de garantie.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Sneakerplaats is niet aansprakelijk voor eventuele schade en niet nakomen van overeenkomsten omdat de sneakers die aangeboden op onze site niet aangeboden worden door ons. In het zogeheten Re-Sell traject worden sneakers aangeboden door personen die hun oude sneakers graag willen verkopen. Als u met deze personen een overeenkomst sluit, staat Sneakerplaats hier volledig buiten en is dus ook niet aansprakelijk voor elk mogelijk geleden schade. Als u sneakers heeft gekocht via 'Nieuwe Sneakers', dan heeft u deze overeenkomst gesloten met onze partners. Hier staat Sneakerplaats volledig buiten. onze partners is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: onze partner iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en onze partner als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).